Archive for May, 2012

อบรมปั้นมือใหม่ E commerce กับ NEC

โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”(New Entrepreneurs Creation : NEC)
สาขาธุรกิจ e-Commerce รุ่นที่ 3 (เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
โดย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2555
 • ช่วงเวลาการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 มิถุนายน 2555
 • จำนวนที่รับสมัคร : 40 คน / รุ่น
 • รับอบรม 1 รุ่น : รุ่นที่ 3 วันที่ 9 มิถุนายน – 29 สิงหาคม 2555
 • (เรียนเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.)

วิธีการสมัคร

ช่องทางที่ 1ส่งใบสมัคร online ที่ http://nec.dip.go.th
เลือกหน่วยร่วม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ หรือส่งใบสมัครที่อีเมล์ nec.e-commerce@hotmail.com

ช่องทางที่ 2 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนจ่าหน้าซอง ผศ.ดร. ประมา ศาสตระรุจิ วิ
ทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ช่องทางที่ 3 การส่งใบสมัครทางโทรสาร ที่เบอร์ 02-259-2344

คุณสมบัติขั้นต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • 1. อายุ : ไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 • 2. วุฒิการศึกษา : ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • 3. ความรู้เบื้องต้น : มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

หลักฐานการสมัคร

 • 1. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป**
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

***หมายเหตุ***

1. ประกาศผลการคัดเลือกโครงการทางอีเมล์ของผู้ได้รับการคัดเลือก หรือโทรแจ้งให้ทราบ
2. ผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการต้องชำระค่าใช้จ่ายจำนวน 2,900 บาท โดยการชำระโดย
ตรงในวันลงทะเบียนเรียน

หัวข้ออบรม

Module

ชื่อ Module

จำนวนชั่วโมง

1

นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐ

3

2

ปฐมนิเทศ/การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการวิเคราะห์โอกาสการลงทุนธุรกิจ

6

3

การบริหารจัดการด้านการตลาด และเทคนิคการขาย/บริการธุรกิจไซเบอร์

24

4

การบริหารจัดการด้านการจัดการธุรกิจไซเบอร์

9

5

การบริหารองค์กร บุคลากรและความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

6

6

การบริหารการเงิน การอ่านวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน

12

รวม Module 1-6 (ชม.)

60

Related Articles